Cookies đŸȘ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Meet Me at the Lighthouse

14 - 17 november 2024 Schiermonnikoog

Anita Terpstra

Anita Terpstra debuteerde in 2009 met het familiedrama ‘Nachtvlucht’. De thriller leverde haar een nominatie op voor de Schaduwprijs, een prijs voor het beste thrillerdebuut. Haar boek ‘Samen’ (2016) werd genomineerd voor de Gouden Strop. Naast succesvolle thrillers schreef Anita Terpstra ‘The Challenge’, een spannend boek voor jongeren, in het kader van het leesbevorderingsprogramma LĂȘsNo. In 2022 verscheen van Terpstra het familieportret ‘Al mijn moeders’, een confronterende ode aan zeven generaties vrouwen uit Harkema. Voor de Friese Boekenweek 2023 schreef ze het Kadoboek 'Hiltje yn Pella’; in Friezinne (1805-1898) op syk nei in better libben yn Amearika' (een Friezin op zoek naar een beter leven in Amerika).

Anita Terpstra debutearre yn 2009 mei it famyljedrama ‘Nachtvlucht’. De thriller levere har in nominaasje op foar de Schaduwprijs, foar it bĂȘste thrillerdebĂșt. Har boek ‘Samen’ (2016) waard nominearre foar de Gouden Strop. Neist suksesfolle thrillers skreau Anita Terpstra ‘The Challenge’, in spannend boek foar jongeren, yn it ramt fan it lĂȘsbefoarderingsprogramma LĂȘsNo. Yn 2022 ferskynde fan Terpstra it famyljeportret ‘Al mijn moeders’, in konfrontearjende oade oan sĂąn generaasjes froulju fan De Harkema. Foar de Fryske Boekewike 2023 skreau sy it Kadoboek 'Hiltje yn Pella’; in Friezinne (1805-1898) op syk nei in better libben yn Amearika'.

Anita Terpstra made her debut in 2009 with the family drama 'Night Flight'. The thriller earned her a nomination for the Shadow Prize, an award for the best thriller debut. Her book 'Samen' ('Together', 2016) was nominated for the Golden Strop. In addition to successful thrillers, Anita Terpstra wrote 'The Challenge', an exciting book for young people, as part of the reading promotion program LĂȘsNo. In 2022, Terpstra's family portrait 'All my mothers' was published, a confrontational ode to seven generations of women from Harkema. For the Frisian Book Week 2023 she wrote the Gift Book 'Hiltje yn Pella'; in Friezinne (1805-1898) op syk nei in better libben yn Amearika' (a Frisian lady in search of a better life in America).


Foto: Jacob van Essen