Cookies ūüć™

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Meet Me at the Lighthouse

14 - 17 november 2024 Schiermonnikoog

Dyami Millarson

Dyami heeft zich sinds 2016 toegewijd aan het bestuderen van Friese talen, hij noemt het zijn roeping. Dat avontuur heeft zijn leven veranderd en hem in contact gebracht met bijzondere mensen. Zijn verlangen was en is nog steeds om bij te dragen aan het redden van levende Friese talen en het terugbrengen van dode Friese talen. Sinds 2020 is hiermee in verband 'Stichting Operatie X voor talen, culturen en perspectieven' opgericht.

Door de jaren heen ontdekte Dyami meer dan honderd Friese talen. Een daarvan is het Schiermonnikoogs. Hij vindt het onethisch om ze dialecten te noemen; elke taal verdient erkenning zoals men in de Middeleeuwen in de Lage Landen alles taal noemde, zonder onderscheid tussen taal en dialect. In het programma Kleine Talen vertelt hij over het belang van behoud en overlevering van talen.

Dyami has dedicated himself to studying Frisian languages ‚Äč‚Äčsince 2016, he calls it his calling. That adventure changed his life and brought him into contact with special people. His desire was and still is to contribute to saving living Frisian languages ‚Äč‚Äčand bringing back dead Frisian languages. Since 2020, the 'Operation X Foundation for Languages, Cultures and Perspectives' has been established in connection with this.

Over the years, Dyami discovered more than a hundred Frisian languages. One of these is the Schiermonnikoogs. He thinks it is unethical to call them dialects; every language deserves recognition, just as in the Middle Ages in the Low Countries everything was called language, without distinction between language and dialect. In the Small Languages ‚Äč‚Äčprogram he talks about the importance of preserving and passing on languages.

Dyami in het nieuws: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/198163/studenten-proberen-taal-van-schiermonnikoog-te-redden