Cookies đŸȘ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Meet Me at the Lighthouse

14 - 17 november 2024 Schiermonnikoog

MMATL in het Nederlands

Meet Me at the Lighthouse (MMATL) is een literatuurfestival op Schiermonnikoog. Van donderdag 9 tot en met zondag 12 november 2023 vindt de tweede editie plaats van het festival. Het festival is daarmee een dag langer dan de eerste succesvolle editie in november 2022. 

Kijk voor een terugblik in beeld op: https://mmatl.nl/editie-2022

Al deze tweede editie krijgt het festival door de samenwerking met Leeuwarden UNESCO City of Literature een internationaal tintje. Op donderdagavond 9 november hebben we in het kader van het Europese project LitUp een buitenlandse schrijver geprogrammeerd: Ixiar Rozas uit Baskenland, Spanje. LitUp gaat over het versterken van de literatuur die geschreven wordt in kleine Europese talen. Het Fries is daar een voorbeeld van. We maken daarom ook een programma (in het Engels) over kleine talen op vrijdagmiddag 10 november.

Meet me at the Lighthouse brengt schrijvers, dichters, denkers, wetenschappers en het publiek met elkaar in gesprek over literatuur, kunst, wetenschap en samenleving, met het eiland als decor, inspiratie én gespreksonderwerp. De verbeelding en verwondering staan centraal als een middel om de actualiteit, maatschappij en geschiedenis van een kader te voorzien of te duiden. Verhalen verbinden de gemeenschap, door verhalen leren we de ander te verstaan. We geloven dat in de ontmoeting nieuwe ideeën en de dialoog de ruimte krijgen en nieuw gedachtegoed gesmeed kan worden in verbondenheid met elkaar en onze planeet.

Meerdere bijzondere locaties worden deze editie betrokken bij het festival. Ook vinden er meer kleine programmaonderdelen overdag plaats. MMATL wordt gemaakt uit liefde voor literatuur, cultuur en natuur op het Friese waddeneiland Schiermonnikoog. De hoofdthema’s voor dit jaar zijn ‘water, plant, dier, mens’. Vier thema’s die op Schiermonnikoog verbonden zijn met elkaar en uiting krijgen op ons literair festival, met onder andere Adriaan van Dis, Eva Meijer, Myron Hamming, Nikki Dekker, Gerbrand Bakker, Tsead Bruinja, Mariken Heitman, Mathijs Deen, Simone Atangana Bekono, Kirsten van Santen en Sietze Norder.

MMATL yn it Frysk

Meet Me at the Lighthouse (MMATL) is in literatuerfestival op SkiermĂ»ntseach. Fan tongersdei 9 oant en mei snein 12 novimber 2023 fynt de twadde edysje plak fan it festival. It festival is dĂȘrmei in dei langer as de earste suksesfolle edysje yn novimber 2022.

Sjoch foar in weromsjoch yn byld op: https://mmatl.nl/editie-2022

Al de twadde edysje kriget it festival troch de gearwurking mei Ljouwert UNESCO City of Literature in ynternasjonaal tintsje. Op tongersdeitejĂ»n 9 novimber hawwe wy yn it kader fan it Europeeske projekt LitUp in bĂ»tenlĂąnske skriuwer programmearre: Ixiar Rozas Ășt Baskenland, Spanje. LitUp giet oer it fersterkjen fan literatuer yn lytse Europeeske talen. It Frysk is dĂȘr yn foarbyld fan. Wy meitsje dĂȘrom ek in programma (yn it Ingelsk) oer lytse talen op freedtemiddei 10 novimber.

Meet Me at the Lighthouse bringt skriuwers, dichters, tinkers, wittenskippers en it publyk mei-inoar yn petear oer literatuer, keunst, wittenskip en mienskip, mei it eilĂąn as dekĂŽr, ynspiraasje Ă©n Ă»nderwerp fan petear. De ferbylding en ferwĂ»ndering steane sintraal as in middel om de aktualiteit, maatskippij en skiednis fan in kader te foarsjen of te tsjutten. Ferhalen ferbine de mienskip, troch ferhalen leare wy de oar te ferstean. Wy leauwe dat yn it moetsjen nije ideeĂ«n en de dialooch de romte krije en nij gedachtegoed smeid wurde kin yn ferbĂ»nens mei elkoar en Ășs planeet.

Meardere bysĂ»ndere lokaasjes wurde dizze edysje belutsen by it festival. Ek fine der mear lytse programma-Ă»nderdielen oerdeis plak. MMATL wurdt makke Ășt leafde foar literatuer, kultuer en natuer op it Fryske waadeilĂąn SkiermĂ»ntseach. De haadtema’s foar dit jier binne ‘wetter, plant, bist, minsk’. Fjouwer tema’s dy’t op SkiermĂ»ntseach ferbĂ»n binne mei-inoar en Ășting krije op Ășs literĂȘre festival, mei Ă»nder oaren Adriaan van Dis, Eva Meijer, Myron Hamming, Ixiar Rozas Elizalde, Nikki Dekker, Gerbrand Bakker, Tsead Bruinja, Mariken Heitman, Mathijs Deen, Pia Prezelj, Paco InclĂąn, Simone Atangana Bekono, Kirsten van Santen en Sietze Norder.

MMATL in English

Meet Me at the Lighthouse (MMATL) is a literary festival on the island of Schiermonnikoog. The second edition of the festival is being held from Thursday 9 to Sunday 12 November 2023, making it a day longer than the successful first edition in November 2022.

Watch the photos from the last edition at https://mmatl.nl/editie-2022

This second edition of the festival is getting an international touch thanks to the collaboration with Leeuwarden UNESCO City of Literature. Through the European project, LitUp, we’ve got a writer from abroad on the programme on Thursday 9 November: Ixiar Rozas from Baskenland, Spain. As LitUp is about boosting literature written in minor European languages, such as Frisian, we’re also putting on a programme (in English) on minor languages on the Friday afternoon, 10 November.

Meet me at the Lighthouse brings together writers, poets, thinkers, scientists and audiences for discussions on literature, art, science and community with the island acting as the décor, inspiration and point of discussion. Imagination and amazement are pivotal as tools for creating or suggesting a framework for news, society and history. Stories create connection in a community and through stories we learn to understand others. We believe that in this interchange, space is given to dialogue and new ideas and new thoughts can be forged in connection with each other and our planet.

Various special locations will feature in this edition of the festival, and a number of smaller programme components will be held during the day. MMATL has come about through a love of literature, culture and the nature of the Frisian Wadden island Schiermonnikoog and so the main themes for this year are water, plants, animals and people. These four themes are intertwined on Schiermonnikoog and manifest at our literary festival featuring the likes of Adriaan van Dis, Eva Meijer, Myron Hamming, Nikki Dekker, Gerbrand Bakker, Tsead Bruinja, Mariken Heitman, Mathijs Deen, Simone Atangana Bekono, Kirsten van Santen and Sietze Norder.